Synonyms for Tashmit

1. Tashmit (n.)

consort of Nabu

Synonyms: