Synonyms for Tashkent

1. Tashkent (n.)

the capital of Uzbekistan

Synonyms: