Synonyms for Tarsius_syrichta

1. Tarsius syrichta (n.)

a variety of tarsier

Synonyms: