Synonyms for Tarrietia_argyrodendron

1. Tarrietia argyrodendron (n.)

Australian timber tree

Synonyms: