Synonyms for Streptomyces_erythreus

1. Streptomyces erythreus (n.)

source of the antibiotic erythromycin

Synonyms: