Synonyms for Smollett

1. Smollett (n.)

Scottish writer of adventure novels (1721-1771)

Synonyms: