Synonyms for Shrovetide

1. Shrovetide (n.)

immediately preceding Lent

Synonyms: