Synonyms for Shevchenko

1. Shevchenko (n.)

Ukranian poet (1814-1861)

Synonyms: