Synonyms for Schistosomatidae

1. Schistosomatidae (n.)

a family of Trematoda

Synonyms: