Synonyms for Samolus_valerandii

1. Samolus valerandii (n.)

water pimpernel of Europe to China

Synonyms: