Synonyms for Sacramento_Mountains

1. Sacramento Mountains (n.)

mountain range in New Mexico to the east of the Rio Grande

Synonyms: