Synonyms for Rh_antibody

1. Rh antibody (n.)

rhesus factor antibody

Synonyms: