Synonyms for Pomoxis_nigromaculatus

1. Pomoxis nigromaculatus (n.)

a crappie that is black

Synonyms: