Synonyms for Podilymbus_podiceps

1. Podilymbus podiceps (n.)

American grebe having a black-banded whitish bill

Synonyms: