Synonyms for Pleurobrachia

1. Pleurobrachia (n.)

sea gooseberries

Synonyms: