Synonyms and Antonyms for Phrynosoma_cornutum

1. Phrynosoma cornutum (n.)

of arid and semiarid open country

Synonyms: