Synonyms for Perdix_perdix

1. Perdix perdix (n.)

common European partridge

Synonyms: