Synonyms for Peperomia_argyreia

1. Peperomia argyreia (n.)

grown as a houseplant for its silvery striped fleshy foliage; South America

Synonyms: