Synonyms for Olga_Korbut

1. Olga Korbut (n.)

Soviet gymnast (born in 1955)

Synonyms: