Synonyms for Myxosporidia

1. Myxosporidia (n.)

an order in the subclass Cnidosporidia

Synonyms: