Synonyms and Antonyms for Mylanta

1. Mylanta (n.)

an antacid

Synonyms: Antonyms: