Synonyms for Millais

1. Millais (n.)

Englishman and Pre-Raphaelite painter (1829-1896)

Synonyms: