Synonyms for Mesozoic_era

1. Mesozoic era (n.)

from 230 million to 63 million years ago

Synonyms: