Synonyms for Melpomene

1. Melpomene (n.)

(Greek mythology) the Muse of tragedy

Synonyms: