Synonyms for Melanitta

1. Melanitta (n.)

scoters

Synonyms: