Synonyms for Mackem

1. Mackem (n.)

a native of Sunderland

Synonyms: