Synonyms for MF

1. MF (n.)

300 to 3000 kilohertz

Synonyms: