Synonyms for Lucrezia_Borgia

1. Lucrezia Borgia (n.)

Italian noblewoman and patron of the arts (1480-1519)

Synonyms: