Synonyms for Lichanura_trivirgata

1. Lichanura trivirgata (n.)

boa of rocky desert of southwestern United States

Synonyms: