Synonyms for Leonid_Ilyich_Brezhnev

1. Leonid Ilyich Brezhnev (n.)

Soviet statesman who became president of the Soviet Union (1906-1982)

Synonyms: