Synonyms for Leonid_Brezhnev

1. Leonid Brezhnev (n.)

Soviet statesman who became president of the Soviet Union (1906-1982)

Synonyms: