Synonyms for Leishmania

1. Leishmania (n.)

flagellate protozoan that causes leishmaniasis

Synonyms: