Synonyms for Lanius_excubitor

1. Lanius excubitor (n.)

a common European butcherbird

Synonyms: