Synonyms for Korzybski

1. Korzybski (n.)

United States semanticist (born in Poland) (1879-1950)

Synonyms: