Synonyms for Klyuchevskaya

1. Klyuchevskaya (n.)

an inactive volcano on the Kamchatka Peninsula; last erupted in 1946

Synonyms: