Synonyms for Karttikeya

1. Karttikeya (n.)

Hindu god of bravery

Synonyms: