Synonyms for Kartikeya

1. Kartikeya (n.)

Hindu god of bravery

Synonyms: