Synonyms for Kadai

1. Kadai (n.)

a family of Sino-Tibetan languages spoken in southeastern Asia

Synonyms: