Synonyms for Ilya_Grigorievich_Ehrenberg

1. Ilya Grigorievich Ehrenberg (n.)

Russian novelist (1891-1967)

Synonyms: