Synonyms for Horney

1. Horney (n.)

United States psychiatrist (1885-1952)

Synonyms: