Synonyms for Helen_Porter_Mitchell

1. Helen Porter Mitchell (n.)

Australian operatic soprano (1861-1931)

Synonyms: