Synonyms and Antonyms for Haplosporidia

1. Haplosporidia (n.)

an order in the subclass Acnidosporidia

Synonyms: