Synonyms for Glis_glis

1. Glis glis (n.)

large European dormouse

Synonyms: