Synonyms for Giambattista_Marino

1. Giambattista Marino (n.)

Italian poet (1569-1625)

Synonyms: