Synonyms for Giambattista_Marini

1. Giambattista Marini (n.)

Italian poet (1569-1625)

Synonyms: