Synonyms for Filippino_Lippi

1. Filippino Lippi (n.)

Italian painter and son of Fra Filippo Lippi (1457-1504)

Synonyms: