Synonyms for Felix_Klein

1. Felix Klein (n.)

German mathematician who created the Klein bottle (1849-1925)

Synonyms: