Synonyms for Fahrenheit_thermometer

1. Fahrenheit thermometer (n.)

a thermometer calibrated in degrees Fahrenheit

Synonyms: