Synonyms for European_white_lily

1. European white lily (n.)

a water lily with white flowers

Synonyms: