Synonyms for European_raspberry

1. European raspberry (n.)

the common European raspberry; fruit red or orange

Synonyms: